Последвайте ни във Facebook

Актуално Създаване на нови работни места

Създаване на нови работни места 01.09.2016 г.

 

„ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Проект BG05M9OP001-1.003-1106-C01 Създаване на нови работни места в "ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1" ООД

На 23.08.2016г. “ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Одобреният проект е на обща стойност 177 273.88 лева, от които 150 682.80 лв. европейско и 26 591.08 лв.  национално съфинансиране. Субсидията е 100%

“ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1” ООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:

·         Наемане на 14 безработни или неактивни лица от целевите групи (7 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 7 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.) на позициите "Готвач", "Главен готвач", "Помощник готвач", "Мияч на съдове", "Работник, изпълняващ доставки по домовете", "Технолог", "Техник-механик, хранително-вкусова промишленост", "Техник-механик, двигатели с вътрешно горене" и „Шофьор на лек автомобил до 9 места“;

·         Осигуряване на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца;

·         Създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места.

                След приключване изпълнението на проекта “ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1” ООД ще поеме ангажимента да запази поне половината от работните места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин им осигури заетост за срок от 24 месеца.

Реализацията на проекта ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевите групи. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни  към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция.

                    Създавайки нови работни места, включително за представители на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за преодоляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.

 

Начало на проекта: 23.08.2016 г.

Край на проекта: 22.12.2017 г.

I CAN TOO
Вече и салати от детска кухня
Детска кухня вип бебе